Tłumaczenie symultaniczne w języku angielskim i niemieckim

Przygotowanie do zawodu tłumacza w zakresie tłumaczenia symultaniczego w języku angielskim lub niemieckim.

Wywiad dotyczący specjalności „Przygotowanie do zawodu tłumacza w zakresie tłumaczenia symultanicznego”

Liczba godzin: 450, Liczba studentów: 3 grupy x 12 osób (nabory przez kolejne trzy lata, razem 108 osób)

ADRESACI:

1) absolwenci kursów licencjackich na kierunkach lingwistyka stosowana (w zakresie języka angielskiego), filologia angielska- studenci Wydziału Humanistycznego II stopnia I roku;
2) absolwenci kursów licencjackich wszelkich specjalności i specjalizacji uniwersyteckich (humanistycznych i pozostałych), po spełnieniu wymogów- studenci Wydziału Humanistycznego II stopnia I roku:

  • znajomość języka angielskiego na poziomie C2;
  • odbyte zajęcia w zakresie języka i tekstów specjalistycznych w języku angielskim (w dziedzinie wybranej specjalizacji) oraz z tłumaczenia pisemnego lub/i ustnego tekstów ogólnych i specjalistycznych (pol. <> ang.);
  • ewentualnie posiadane doświadczenie w tłumaczeniu pisemnym lub/i ustnym w ww. zakresie.

INFORMACJE O SPECJALIZACJI:

Przedstawiany profil kształcenia wynika z faktu, iż liczba tłumaczy konferencyjnych pracujących w Polsce jest nadal zbyt mała, co potwierdzają biura i agencje tłumaczeniowe. Stan ten jest konsekwencją zbyt małej liczby programów kształcenia w tej specjalności. Poza tym kursy, które są oferowane na rynku polskim są często wysoko płatne, co znacząco zmniejsza ich dostępność.

Jako element uniwersyteckiego programu kształcenia tłumaczy w ramach specjalności Lingwistyka Stosowana, proponowana specjalizacja gwarantuje nie tylko solidne podstawy kształcenia merytorycznego (sprawności związane z procesem tłumaczenia, wiedza specjalistyczna i ogólna, kontekst kulturowy i komunikacyjny pracy tłumacza), ale stanowi środowisko holistycznego podejścia do studenta (nowoczesne modele monitoringu i oceny, budowanie relacji student-grupa-nauczyciel) jako osoby, a nie tylko jako klienta. W ten sposób poza funkcjami czysto zawodowymi, specjalizacja ta pełni też rolę wychowawczą i społeczną, ponieważ pomaga studentom w ich samorealizacji oraz w świadomym i aktywnym uczestnictwie i współtworzeniu (także poprzez wykonywaną pracę) współczesnej kultury.

PROGRAM NAUCZANIA:

  1. Tłumaczenie symultaniczne (polski<->angielski/ niemiecki)
  2. Praktyczne przygotowanie językowe
  3. Warsztaty komunikacji specjalistycznej
  4. Praktyczna ewaluacja tłumaczenia symultanicznego
  5. Retoryka praktyczna języka polskiego
  6. Uwarunkowania prawne i rynkowe pracy tłumacza

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 450 h- 4 semestry, w tym:

- wykłady  15 h,
- konwersatoria- 360 h,
- praktyki 75 h.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

1. Absolwent specjalności będzie posiadał następujące umiejętności merytoryczne:

a) na etapie przygotowawczym do tłumaczenia symultanicznego: umiejętność operowania adekwatną terminologią specjalistyczną i umiejętność konstruowania adekwatnych tekstów specjalistycznych, umiejętność pozyskiwania wiedzy specjalistycznej, umiejętność tworzenia systemów par ekwiwalentów i umiejętność ich zastosowania w tekście;
b) na etapie poprzedzającym tłumaczenie symultaniczne: umiejętność sytuowania tematu tekstu w szerokiej perspektywie tematyzowanej rzeczywistości oraz w obszarze terminologii specjalistycznej i rodzajów tekstów
c) w fazie rozumienia tekstu oryginału: umiejętność receptywnego wyodrębniania jednostek sensów, umiejętność budowania hipotez dotyczących dalszego częściowego i całościowego tematycznego rozwinięcia tekstu i zdolność tłumacza do antycypowania (przewidywania) określonych struktur językowych w prezentowanym tekście oryginału
d) w równoległej fazie transkodowania tekstu oryginału na tekst docelowy: umiejętność transkodowania wyodrębnionych sensów tekstu oryginału, umiejętność asocjatywnego przywoływania ekwiwalentów z języka docelowego, tworzenie struktury tekstowej
e) faza formułowania tekstu translatu: umiejętność artykulacyjnej prezentacji tworzonego tekstu
f) umiejętność uzupełniająca: symultaniczne tłumaczenie pisanego tekstu oryginału na ustny tekst docelowy (tłumaczenie awista)
g) umiejętność kształtowania działań translacyjnych w odniesieniu do kryteriów poprawności językowo-komunikacyjnych.
h) umiejętność pracy w kabinie: wiedza o technicznym funkcjonowaniu sprzętu technicznego (kabina tłumaczy w otoczeniu multimedialnym – zewnętrzny rzutnik multimedialny), sprawne i skuteczne posługiwanie się sprzętem technicznym (mikrofony, słuchawki, pulpit sterowniczy), współpraca tłumaczy w kabinie.

2. Absolwent specjalności będzie posiadał następujące sprawności cząstkowe w procesie tłumaczenia symultanicznego:

a) przełączanie kodów językowych (code-switching)
b) podzielność uwagi zadaniowej (wielozadaniowość równoczesna: dual tasks)
c) kreatywnego rozwijania tekstów z pojęć kompleksowych
d) syntetyzowanie kompleksowych treści tekstu
e) transformacje wyrażeń językowych, parafrazowanie

3. Absolwent specjalności będzie posiadał następujące umiejętności funkcjonowania na rynku pracy:

a) znajomość regulacji prawnych dotyczących certyfikacji i wykonywania zawodu tłumacza;
b) znajomość sektora usług tłumaczeniowych;
c) umiejętność konstruowania oferty rynkowej;
d) umiejętność zdobywania zleceń;
e) umiejętność przestrzegania standardów i wymogów jakościowych określonych przez instytucje rynku pracy (TEPiS, STP, EN/PN-15038)

DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE!

——————————————————————————————————–

NOWOCZESNE LABORATORIUM TŁUMACZENIOWE
uruchomione w ramach naszego projektu:

Relacja z uroczystego otwarcia laboratorium wraz z fotogalerią znajduje się w zakładce „Promocja”

/p

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...