Studia Wschodnioeuropejskie na Wydziale Politologii

ZAPISY:  Studia Wschodnioeuropejskie

ADRESACI: Na Studia Wschodnioeuropejskie I stopnia na Wydziale Politologii zapraszamy maturzystów zainteresowanych tematyką regionu Europy Wschodniej.

INFORMACJE O KIERUNKU  (www.swe.umcs.pl):


Uczestnik Studiów Wschodnioeuropejskich pozna specyfikę regionu Europy Wschodniej, a także terenów sąsiadujących, a więc ziem w przeszłości należących lub/i poddanych wpływom staropolskim i węgierskim oraz będących przedmiotem rywalizacji imperiów rosyjskiego/radzieckiego, niemieckiego, tureckiego i habsburskiego.

Czynnikami decydującymi oraz uzasadniającymi uruchomienie specjalistycznych (unikatowych) studiów interdyscyplinarnych nad tym obszarem są: specyfika dziejów w okresie nowożytnym i najnowszym; zainteresowanie mocarstw podporządkowaniem tego regionu; różnorodność kultur, religii i wyznań oraz języków wyjątkowo ważnej dla rozwoju komunikacji społecznej i stosunków międzynarodowych; zamieszkiwanie przedmiotowych ziem przez bardzo liczne narody i grupy etniczne o różnym rodowodzie oraz etapie kształtowania własnej tożsamości; skomplikowana tradycja państwowa; złożoność uwarunkowań lokalnych determinujących sytuację poszczególnych ziem w warunkach globalizacji, integracji, regionalizacji; zbieżność losów po upadku systemu biegunowego; oryginalny charakter struktur społecznych, sfery prywatnej, aktywności gospodarczej, ładu aksjologicznego i przestrzeni publicznej.

Na przełomie XX i XXI wieku w Europie Wschodniej dokonały się bardzo głębokie przekształcenia we wszystkich dziedzinach i sferach życia społecznego, dekompozycja stosunków międzynarodowych w regionie oraz rozkwit kultury i przedsiębiorczości, połączony z renesansem religii. Ukształtowały się nowe jednostki polityczne (państwa, regiony autonomiczne, struktur samorządowe) powstałe w wyniku rozpadu ZSRR i Jugosławii, które stały się przedmiotem odniesienia dla społeczności międzynarodowej – Stanów Zjednoczonych Ameryki, mocarstw regionalnych, Unii Europejskiej, państw sąsiednich, podmiotów transnarodowych i organizacji międzynarodowych, światowej opinii publicznej.

Kompleksowe poznanie Europy Wschodniej wymaga z jednej strony wiedzy politologicznej, przede wszystkim kompetencji w zakresie studiów europeistycznych, stosunków międzynarodowych, systemów politycznych, polityki w sensie ogólnym i szczegółowym, ruchów politycznych, a z drugiej strony opanowania podstawowych standardów właściwych dla innych nauk – prawa, historii, socjologii, ekonomii, filozofii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, religioznawstwa.

PROGRAM NAUCZANIA:

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:
1. Wiedzy o kulturze, sztuce i literaturze w Europie Wschodniej
2. Historii powszechnej najnowszej
3. Systemów politycznych
4. Stosunków międzynarodowych
5. Wiedzy o społeczeństwie, strukturach i procesach społecznych
6. Teorii polityki
7. Ekonomii
8. Wiedzy o narodach i problemach etnicznych w Europie Wschodniej
9. Kompetencji językowych

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:
1. Geografii Europy Wschodniej
2. Dziejów Europy Wschodniej
3. Wiedzy o systemach prawnych w państwach wschodnioeuropejskich
4. Europy Wschodniej w stosunkach międzynarodowych
5. Stosunków politycznych w państwach Europy Wschodniej
6. Wiedzy o religiach i związkach wyznaniowych w Europie Wschodniej
7. Gospodarki w Europie Wschodniej
8. Administracji publicznej w państwach wschodnioeuropejskich
9. Polityki zagranicznej państw wschodnioeuropejskich
10. Polityki wewnętrznej w państwach wschodnioeuropejskich
11. Podstawy badań humanistycznych i społecznych

Wymiar godzinowy zajęć wynosi:
a) grupa treści podstawowych- 540
b) grupa treści kierunkowych- 390
Razem: 930

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Studia Wschodnioeuropejskie będzie specjalistą przygotowanym do pracy w:
1. administracji publicznej (państwowej, samorządowej i europejskiej),
2. instytucjach i podmiotach międzynarodowych zorientowanych na Europę Wschodnią,
3. przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych aktywnych na rynkach wschodnioeuropejskich,
4. organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodową w regionie Europy Wschodniej.

Chcąc uzyskać te kompetencje, powinien dysponować znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a ponadto powinien nabyć wiedzę interdyscyplinarną właściwą dla nauk społecznych i humanistycznych, z zakresu politologii, historii, socjologii, prawa, ekonomii, filozofii, nauk o kulturze i religii, ukierunkowaną na:
1) Europę Wschodnią jako region zamieszkiwany przez zróżnicowane społeczeństwa;
2) państwa wschodnioeuropejskie, w tym Federację Rosyjską, Ukrainę, Białoruś, państwa bałkańskie i kaukaskie.

Opanowane umiejętności umożliwią absolwentowi rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie oraz rozwiązywanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych właściwych dla tego obszaru. Składnikiem Studiów wschodnioeuropejskich będzie połączenie wprowadzenia do badań interdyscyplinarnych nad regionem z kształceniem zorientowanym praktycznie poprzez udział w czasie studiów w projektach realizowanych w Europie Wschodniej na poziomie międzypaństwowym, transnarodowym, regionalnym i lokalnym.

Zdobyta wiedza i kwalifikacje, wzbogacone przez praktykę zagraniczną realizowaną albo w przedsiębiorstwach i instytucjach prowadzących działalność różnego typu w Europie Wschodniej, albo w organach administracji publicznej, w przedstawicielstwach polskich działających poza granicami Rzeczypospolitej, pozwolą absolwentowi przystosować się do rynku pracy i wymagań pracodawców.

DLA STUDENTÓW ZAPLANOWANE SĄ ZAGRANICZNE PRAKTYKI I PŁATNE STAŻE!

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...