O Projekcie

Projekt „UMCS dla Rynu pracy i gospodarki opartej na wiedzy” jest skierowany do studentów Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, a jego celem jest i poprawa jakości oferty edukacyjnej Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Politologii i dostosowanie jej do potrzeb współczesnej gospodarki. Jest to największy i najbardziej kompleksowy projekt edukacyjny realizowany przez Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej.

Gwałtowny rozwój technologii, wzrost zapotrzebowania na wysokiej klasy specjalistów oraz zwiększona mobilność przedsiębiorców wynikające z obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej skutkują potrzebą wzmocnienia potencjału przyszłych pracowników, wyposażonych w dodatkowe kwalifikacje, kompetencje i umiejętności komunikacyjne.

W odpowiedzi na te wyzwania w ramach projektu powstaną innowacyjne specjalizacje, a programy studiów zostaną dopasowane do realiów rynku pracy. Zaplanowane są konsultacje działań z potencjalnymi pracodawcami, wdrożenie systemu regularnego gromadzenia informacji w sprawie dopasowania kompetencji studentów i absolwentów UMCS do potrzeb pracodawców, jak również wzmocnienie praktycznych elementów nauczania. Projekt przewiduje również wsparcie studentów poprzez nowatorskie działania Biura Karier UMCS.

Główne założenia projektu:

 • Poszerzenie oferty edukacyjnej Wydziału Humanistycznego o 16 nowych specjalizacji:
 1. Bałkanistyka
 2. Cyberkultura
 3. E-edytorstwo
 4. Etnolingwistyka słowiańska
 5. Język specjalistyczny francuski
 6. Język specjalistyczny hiszpański
 7. Komunikacja urzędowa i biznesowa
 8. Kultura Przekazu i Techniki Audiowizualne
 9. Nowe technologie w społeczeństwie informacji i wiedzy – idee, narzędzia, usługi
 10. Organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie
 11. Przeszłość w mediach – mediatyzacja historii
 12. Przygotowanie do zawodu tłumacza w zakresie tłumacza symultanicznego w języku angielskim i niemieckim
 13. Regionalistyka
 14. Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesność
 15. Zarządzanie danymi w instytucjach i firmach
 16. Zarządzanie w kulturze
 • Uruchomienie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi nowej specjalności „Kartografia i geoinformacja”.
 • Uruchomienie kierunku „Studia Wschodnioeuropejskie” na Wydziale Politologii.
 • Realizacja praktyk i staży umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności.
 • Wdrożenie „Uczelnianego Systemu Gromadzenia Danych od Pracodawców” badającego dopasowanie kompetencji studentów i absolwentów do potrzeb pracodawców.
 • Uruchomienie przez Biuro Karier programu „PRO ABSOLWENT/KA” zakładającego szkolenia „Różni ludzie – równe szanse”, wsparcie doradcze „Talenty UMCS”, opracowanie przewodnika po możliwościach rozwoju zawodowego w innych branżach niż biznes „Alterkariera”.
 • Kursy zdalne dla osób spoza uczelni „Podstawy  geoinformacji – Zarządzanie informacją przestrzenną”.
 • Umożliwienie studentom niepełnosprawnym korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni poprzez stworzenie stanowisk do pracy dostosowanych do ich potrzeb  oraz prowadzenie doradztwa i poradnictwa.

Działaniami zostanie objętych w sumie 1600 studentów Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej i 64 osoby pracujące przez okres pięciu lat.

Projekt „UMCS dla Rynu pracy i gospodarki opartej na wiedzy” realizowany jest przez Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w partnerstwie z Gminą Lublin, Francuską Izbą Przemysłowo Handlową w Polsce i ALEPH sp. z o.o. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

em/em

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...