Nowe technologie w społeczeństwie informacji i wiedzy -idee,narzędzia,usługi

Wywiad dotyczący specjalności „Nowe technologie w społeczeństwie informacji i wiedzy”

Liczba godzin: 420, 3 nabory x2 grupyx15 osób (razem 90 osób)

ADRESACI:

Specjalność przeznaczona jest dla studentów studiów I stopnia (rozpoczynających II rok) Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz innych kierunków na Wydziale Humanistycznym. W przypadku nieskompletowania grupy możliwe jest przyjęcie osób z innych wydziałów UMCS.

INFORMACJE O SPECJALNOŚCI:

Specjalność przygotowuje studentów do aktywności społecznej wykorzystującej nowoczesne technologie. Zajęcia nastawione są na kształcenie kompetencji informacyjnych, tj. umiejętności wykorzystania usług komputerowych i sieciowych, znajomości infrastruktury środowiska cyfrowego, tworzenia serwisów i zarządzania informacją w sieci. Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące możliwości wykorzystania narzędzi społecznościowych w instytucjach kultury (biblioteka, muzeum, archiwum, teatr itp.), stosowania specjalistycznych technologii informacyjnych w edukacji i gospodarce, technik organizacji i tworzenia zasobów informacyjnych.

W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu wykorzystania technik informacyjnych w rozwoju systemu usług, a także z zakresu obsługi darmowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Ważnym uzupełnieniem będzie zdobycie umiejętności przydatnych przy digitalizacji zasobów dziedzictwa narodowego, tj. praktycznych aspektów tworzenia repozytoriów elektronicznych (biblioteki wirtualne, cyfrowe, archiwa elektroniczne).

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Społeczeństwo informacji i wiedzy
 2. Kompetencje informacyjne- Information Literacy (umiejętności wykorzystania usług komputerowych i sieciowych)
 3. Technologie informacyjne w edukacji
 4. Technologie Open Source (on-line)
 5. Nowe trendy w rozwoju Internetu (Linked Data, Semantic Web, Web 3.0, KOS, SKOS, Geonames, Ontologie, Annotaion, FOAF, SIOC, DOAP, DBpedia (on-line)
 6. Źródła informacji o regionie
 7. Zbiory specjalne w zasobach cyfrowych
 8. Tworzenie serwisów I zarządzanie informacją w sicie (CMS:Joomla, Mamboo, WordPress; standardy DC, XML, XHTML, HTML5 itp.) (on-line)
 9. Narzędzia społecznościowe w bibliotece. Specjalistyczne techniki organizacji i tworzenia zasobów. (Biblioteka 2.0) (on-line)
 10. Analiza współczesnego rynku książki
 11. Księgarstwo elektroniczne i e-commerce
 12. Reklama i promocja książki
 13. Promocja i reklama książki w środkach masowego przekazu (on-line)
 14. Promocja książki dla dzieci i młodzieży
 15. Praktyczne aspekty tworzenia repozytoriów elektronicznych (on- line)
 16. Zastosowanie grafiki komputerowej w digitalizacji
 17. Zarządzanie informacją w sieci
 18. Edytorstwo

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 420 h- 4 semestry, w tym:

- wykłady 90 h,
- ćwiczenia- 330 h.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent specjalności uzyska przygotowanie do podejmowania (lepszego wykonywania) pracy zawodowej w takich instytucjach, jak biblioteki tradycyjne i cyfrowe, centra kultury i informacji (tzw. infocentra), gminne centra informacji, księgarnie (w tym on-line), archiwa prasowe, archiwa instytucji kultury.

W wyniku udziału w poszczególnych zajęciach, absolwent nabywa praktyczne umiejętności pozwalające mu na:

 1. praktyczne wykorzystanie usług i narzędzi społecznościowych (Web 2.0) w celu organizacji i tworzenia zasobów informacyjnych,
 2. biegłe posługiwanie się technologiami informacyjnymi w odniesieniu do kultury i edukacji,
 3. znajdowanie i wykorzystanie źródeł informacji o regionie,
 4. tworzenie serwisów WWW i zarządzanie informacją w sieci,
 5. stosowanie wybranych aplikacji informatycznych odnoszących się do grafiki komputerowej w tworzeniu bibliotek cyfrowych.

Nabyta wiedza absolwenta:

 1. potrafi scharakteryzować główne trendy i kierunki rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy,
 2. zna usługi i narzędzia społecznościowe (Web 2.0),
 3. nabywa kompetencje informacyjne (Information Literacy) w wykorzystaniu usług komputerowych i sieciowych,
 4. zna i potrafi wykorzystywać technologie należące do ruchu Open Source,
 5. potrafi wymienić i scharakteryzować nowe trendy w rozwoju Internetu,
 6. zna techniki i metody organizacji informacji w sieci,
 7. biegle orientuje się w zagadnieniach związanych z reklamą i promocją książki w środkach masowego przekazu (także książki dla dzieci i młodzieży),
 8. zna projekty digitalizacji zbiorów, potrafi scharakteryzować poszczególne przykłady zbiorów specjalnych w zasobach cyfrowych,
 9. zna programy do tworzenia bibliotek cyfrowych i potrafi je praktycznie wykorzystywać w celu stworzenia elektronicznego repozytorium,
 10. może stać się fachowcem przydatnym w instytucjach informacji, administracji, kultury i nauki,
 11. może uczestniczyć w tworzeniu repozytoriów elektronicznych (instytucjonalnych, regionalnych, dziedzinowych itp.), pracować w instytucjach kultury, środkach masowego przekazu, administracji publicznej itp. efektywnie organizując zasoby informacyjne.

DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE!

Prezentacja z panelu z pracodawcami dla specjalności Nowe technologie…

Standardy metadanych w praktyce bibliotekarskiej

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...