Komunikacja urzędowa i biznesowa

Liczba godzin:420, 3 nabory x15 osób (razem 45 osób)

ADRESACI:

Specjalizacja przeznaczona jest dla studentów studiów I stopnia (rozpoczynających II rok) na Wydziale Humanistycznym. W przypadku nieskompletowania grupy możliwe jest przyjęcie osób z innych wydziałów UMCS.

INFORMACJE O SPECJALIZACJI:

Celem podstawowym  jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji urzędowej i biznesowej (w formie ustnej oraz pisemnej); kształcenie w zakresie wiedzy prawnej oraz administracyjnej i ekonomicznej, niezbędnej przy wykonywaniu zadań pracownika nowoczesnej firmy, urzędów, biur, administracji, mediów, instytucji publicznych, przedsiębiorstw, organizacji, a także- niezbędnej przy podejmowaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Celem jest również wykształcenie kompetentnej kadry, która sprosta wymaganiom współczesnych pracodawców oraz aprtnerów w biznesie w zakresie: komunikatywności, znajomości prawnych, administracyjnych i ekonomicznych aspektów współpracy. Istotnym celem jest także kształtowanie świadomości i kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji, pragmatyki językowej i kultury języka. Komunikowanie się we współczesnym społęczeństwie informacyjnym stanowi element kluczowy, decyduje o jakości i efektywności pracy instytucji.

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Pragmatyka językowa
 2. Komunikacja językowa
 3. Autoprezentacja
 4. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne – projekty działań praktycznych
 5. Wystąpienia publiczne
 6. Sztuka dyskusji
 7. Wstęp do prawoznawstwa
 8. Prawo europejskie
 9. Nauka o administracji i prawo administracyjne
 10. Podstawy marketingu
 11. Podstawy zarządzania
 12. Kreowanie przedsiębiorczości
 13. Finanse przedsiębiorstw
 14. Komunikowanie w biznesie i negocjacje
 15. Teksty urzędowe
 16. Etykieta komunikacyjna
 17. Kultura języka
 18. Komunikacja interpersonalna

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 420 h- 4 semestry, w tym:

- wykłady 110 h,

- ćwiczenia- 280 h,
- praktyki 30 h.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent specjalizacji uzyska przygotowanie do podejmowania (lepszego wykonywania) pracy zawodowej. Dzięki znajomości podstaw prawa krajowego i europejskiego, podstaw zarządzania, marketingu, finansów przedsiębiorstw i kreowania przedsiębiorczości Absolwent nabywa wiedzę i kompetencje umożliwiające:

 • podjęcie pracy w biurach, urzędach, jednostkach administracji różnych typów i szczebli,  w organizacjach społecznych, politycznych, fundacjach, instytucjach publicznych, mediach, kancelariach, firmach, przedsiębiorstwach;
 • podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk o prawie (krajowym i europejskim), potrafi sprawnie posługiwać się środkami informacji o prawie, wykazuje się znajomością prawa i umiejętnością świadomego korzystania z przyznanych przez prawo krajowe i europejskie uprawnień.  Ze swobodą porusza się w dostępnych w sieci zasobach wiedzy z zakresu prawa krajowego i europejskiego. Na tej podstawie może na bieżąco śledzić zmiany, związane z postępującą integracją europejską. Wykazuje się znajomością zasad sądowego i administracyjnego stosowania prawa i wykładni prawa. Definiuje kulturę prawną, system prawa, zna charakterystyczne cechy poszczególnych gałęzi prawa. Wykazuje się znajomością organów władzy publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej.

Absolwent zna podstawy marketingu i zarządzania, dysponuje wiedzą dotyczącą finansów przedsiębiorstw; dzięki znajomości mechanizmów kreowania przedsiębiorczości może skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w nowoczesnej firmie czy przedsiębiorstwie; zdobywa podstawowe kwalifikacje przedsiębiorcy i partnera w biznesie.

Absolwent potrafi samodzielnie funkcjonować w przestrzeni publicznej, posiada umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą z zakresu komunikacji społecznej, wykazuje się komunikatywnością, sprawnością w kontaktach interpersonalnych i w komunikacji publicznej (w wystąpieniach, przemówieniach) oraz wysoką świadomością kultury języka w mowie i piśmie, zna normy komunikacyjne obowiązujące we współczesnym społeczeństwie,  ma świadomość pragmatycznego wymiaru komunikacji, potrafi też posługiwać się stylem funkcjonalnym określanym jako kancelaryjno-urzędowy, potrafi opracować podstawowe typy dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami.

DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE!

Prezentacja z panelu z pracodawcami dla specjalności Komunikacja urzędowa i biznesowa

Nie taki urząd straszny

Celem podstawowym jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji urzędowej i biznesowej (w formie ustnej oraz pisemnej); kształcenie w zakresie wiedzy prawnej oraz administracyjnej i ekonomicznej, niezbędnej przy wykonywaniu zadań pracownika nowoczesnej firmy, urzędów, biur, administracji, mediów, instytucji publicznych, przedsiębiorstw, organizacji, a także – niezbędnej przy podejmowaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Celem jest również wykształcenie kompetentnej kadry, która sprosta wymaganiom współczesnych pracodawców oraz partnerów w biznesie w zakresie: komunikatywności, znajomości prawnych, administracyjnych i ekonomicznych aspektów współpracy. Istotnym celem jest także kształtowanie świadomości i kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji, pragmatyki językowej i kultury języka. Komunikowanie się we współczesnym społeczeństwie informacyjnym stanowi element kluczowy, decyduje o jakości i efektywności pracy instytucji.

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...