Zarządzanie danymi w instytucjach i firmach

Wywiad dotyczący specjalizacji „Zarządzanie danymi w instytucjach i firmach”

Liczba godzin:420, 2 nabory x2 grupy x15 osób (razem 60 osób)

ADRESACI:

Specjalizacja przeznaczona jest dla studentów studiów I stopnia (rozpoczynających II rok) na Wydziale Humanistycznym. W przypadku nieskompletowania grupy możliwe jest przyjęcie osób z innych wydziałów UMCS.

INFORMACJE O SPECJALIZACJI:

Zasadniczym celem specjalizacji jest nabycie teoretycznych i praktycznych kompetencji w zakresie systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu informacją oraz dokumentacją. Punktem wyjścia formacji profesjonalnej są więc podstawy tradycyjnej archiwistyki, a jej efektem finalnym opanowanie wiedzy i umiejętności w pełnym zakresie nowoczesnego zarządzania dokumentacją i dyscyplin łączących się z nim w ciągu rewolucji informacyjnej. Studenci uzyskają zatem wiedzę i zdobędą umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją bieżącą oraz zarchiwizowaną w urzędach, instytucjach, przedsiębiorstwach i innych organizacjach.  Ważne będzie także przygotowanie z zakresu wiedzy o organizacjach, urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach, zwłaszcza w aspektach prawnych i organizacyjnych.

Kształcenie jest uzupełniane i weryfikowane w trakcie praktyk zawodowych w kancelarii i archiwum zakładowym urzędu lub przedsiębiorstwa. Praktyki zostaną zorganizowane między I a II rokiem szkolenia w dwóch wybranych pod kątem poziomu organizacji zarządzania dokumentacją przedsiębiorstwach i urzędach.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w biurach, urzędach, jednostkach administracji różnych typów i szczebli (centralnej i terenowej, rządowej i samorządowej),  organizacjach społecznych, politycznych, fundacjach, instytucjach publicznych, mediach.

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Wprowadzenie do zarządzania wiedzą i informacją
 2. Wprowadzenie do zarządzania dokumentacją
 3. Prawo o postępowaniu z dokumentacją – zagadnienia ogólne
 4. Elementy nauki o organizacji i zarządzaniu
 5. Biurokratyczne i niebiurokratyczne metody i techniki zarządzania
 6. Zasady działania przedsiębiorstw i stowarzyszeń
 7. Prawo o postępowaniu z dokumentacją w urzędach i przedsiębiorstwach
 8. Struktury administracji publicznej w wieku XX i współcześnie
 9. Zarządzanie dokumentacją w urzędach
 10. Komputeryzacja biurowości
 11. Elektroniczne narzędzia zarządzania dokumentacją bieżącą
 12. Elektroniczne narzędzia zarządzania danymi zarchiwizowanymi
 13. Zasoby informacyjne w instytucjach i firmach
 14. Dokumentacja współczesna
 15. Record’s Management
 16. Warsztaty z zarządzania dokumentacją

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 420 h- 4 semestry, w tym:

 • wykłady 105 h,
 • ćwiczenia- 210 h,
 • praktyki 105 h.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent nabywa wiedzę i kompetencję umożliwiające podjęcie pracy w charakterze:

 • Record’s Managera, zarządzającego dokumentacją bieżącą w urzędach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach oraz w innych instytucjach i organizacjach z zastosowaniem nowoczesnych procedur, w tym systemów informatycznych.
 • Archiwisty, zarządzającego archiwum zakładowym, składnicą akt oraz innymi jednostkami organizacyjnymi biorącymi udział w archiwizowaniu dokumentacji – także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 • Właściciela lub pracownika prywatnych archiwów depozytowych (spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców, Dz.U. z dnia 25 kwietnia 2005 r.).
 • Urzędnika i managera w zakresie pracy z dokumentami.
 • Zarządzającego tradycyjnymi systemami kancelaryjnymi, biurami i sekretariatami.

DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE!


Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...