Etnolingwistyka słowiańska

Liczba godzin: 420, 3 nabory x15 osób (razem 45 osób)

ADRESACI: Specjalizacja przeznaczona jest dla studentów studiów II stopnia (I rok) na Wydziale Humanistycznym, zwłaszcza dla kierunków filologicznych. W przypadku nieskompletowania grupy możliwe jest przyjęcie osób z innych wydziałów UMCS.

INFORMACJE O SPECJALIZACJI: Tradycyjne studia filologiczne nie dają absolwentom wystarczającego przygotowania do sprawowania nowych ról we współczesnym społeczeństwie pluralistycznym i informacyjnym. Z tego względu pożądane jest wyposażenie absolwenta w dodatkową wiedzę i umiejętności. Specjalizacja etnolingwistyczna przygotowuje do pracy przyszłych nauczycieli, działaczy środowiskowych, animatorów i organizatorów życia kulturalnego, dając im wiedzę pomocną do rozumienia i interpretacji danych językowych i kulturowych, roli dziedzictwa kulturowego we współczesności oraz promocji i ochrony niematerialnego dziedzictwa własnego środowiska (rodziny, miejscowości, regionu, kraju), tzw. „małych ojczyzn” oraz respektowania ich świata wartości w kontekście globalnym, słowiańskim, a nawet europejskim.

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Etnolingwistyka na tle kierunków współczesnego językoznawstwa i wiedzy o kulturze
 2. Język a obraz świata
 3. Europejskość Słowiańszczyzny i słowiańskie obrazy Europy
 4. Stereotypy narodowe
 5. Koncepcja „małych ojczyzn” i ich specyfika
 6. Pogranicza językowo-kulturowe
 7. Kategorie językowe w różnych językach, odmianach i stylach
 8. Język wartości (semantyka nazw wartości) w językach europejskich w kontekście antropologii symbolicznej
 9. Problemy ochrony dziedzictwa niematerialnego w świetle konwencji UNESCO
 10. Warsztat etnolingwisty (słowniki etnolingwistyczne i encyklopedie, korpusy tekstów, kwestionariusz i ankieta)
 11. Praktyki etnolingwisty (archiwa etnolingwistyczne, muzea etnograficzne,  Muzeum Wsi Lubelskiej itp.)
 12. Lektorat (do wyboru przedmiot spoza dotychczasowego kształcenia)

Wymiar godzinowy zajęć wynosi łącznie 450 h- 4 semestry, w tym:

- wykłady 120 h,
- ćwiczenia- 270 h,
- praktyki 30 h.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent specjalizacji uzyska przygotowanie do podejmowania (lepszego wykonywania) pracy zawodowej:

 • Jako nauczyciel języka ojczystego (obcego), literatury ojczystej (obcej: słowiańskiej, poniekąd też europejskiej i światowej), potrafi  pokazać szerokie konteksty społeczne i  kulturowe, w jakie zanurzony jest każdy przekaz słowny (tekst); powiązać współczesność z przeszłością i pokazać rolę dziedzictwa przeszłości we współczesności; potrafi przygotować program edukacji etnolingwistycznej (regionalnej, europejskiej) dla zainteresowanych grup uczniów w szkole.
 • Jako działacz instytucji kulturalnych i samorządowych potrafi łączyć dane językowe, tekstowe, literackie, kulturowe w ramach podejścia antropologicznego, integrującego wielokodowe przekazy w globalne całości określane mianem „tekstów  kultury”; potrafi zadbać o wiązanie w swoim środowisku wartości rodzinnych i społecznych, lokalnych i ogólnonarodowych, polskich i słowiańskich, polskich i europejskich.
 • Potrafi oceniać  lokalną kulturę  na tle porównawczym i wskazywać elementy najbardziej oryginalne, wartościowe,  warte promocji na forum krajowym i międzynarodowym. Potrafi konsultować politykę kulturalną w skali gminy, powiatu i regionu – na szerszym tle krajowym i porównawczym. Może pełnić rolę jurora w konkursach artystycznych, folklorystycznych itp.
 • Jako animator i organizator życia kulturalnego w środowisku potrafi organizować zespołowe działania zmierzające do ochrony i pielęgnowania „niematerialnego dziedzictwa kulturowego” małych ojczyzn, w tym umieć gromadzić dokumentację, systematyzować ją i udostępniać zainteresowanym.

DLA NAJLEPSZYCH PŁATNE STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE!

Aktualności »

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt...

 

UWAGA! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, że Biuro projektu zostało przeniesione i obecnie mieści się pod adresem: Budynek Biblioteki Głównej UMCS Ul. Radziszewskiego 11, pok....

 

Ostatnia szansa na szkolenie!

Drodzy studenci, Drogie studentki, Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami uruchomiliśmy dodatkowe, ostatnie grupy w tym roku akademickim!!!...

 

Zapraszamy na PANEL EKSPERCKI „BAŁKANY – PUNKTY ZBLIŻENIA”

Biuro projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” serdecznie zaprasza na panel ekspercki dotyczący pracy i możliwości zatrudnienia w instytucjach...