Rekrutacja

Projekt „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z następującymi podmiotami: * Gmina Lublin * Aleph Polska Sp. z o.o. * Francuska Izba Przemysłowo- Handlowa w Polsce

Okres realizacji projektu: 01.11.2010 -31.10.2015 roku.

Cel główny:

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMCS poprzez poprawę jakości oferty edukacyjnej Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Politologii i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy do końca października 2015 roku.

Cele szczegółowe:

1. Poszerzenie oferty edukacyjnej Wydziału Humanistycznego o 16 nowych specjalności.
2. Uruchomienie i realizacja na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej kształcenia w zakresie nowej specjalności: Kartografia i geoinformacja.
3. Uruchomienie i realizacja nowego kierunku  na Wydziale Politologii: Studia Wschodnioeuropejskie.
4. Pogłębienie współpracy między Uczelnią a potencjalnymi pracodawcami w celu wzmocnienia praktycznych elementów nauczania, zwiększenia ich zaangażowania w proces kształcenia oraz tworzenia programów nauczania.
5. Nabycie przez studentów i absolwentów praktycznych umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami, umiejętnością skutecznego komunikowania się oraz pracy w zespole, w trakcie trwania praktyk i staży absolwenckich.
6. Nabycie przez studentów umiejętności planowania własnej kariery i skutecznego poszukiwania pracy.
7. Dopasowanie kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców poprzez wdrożenia USGDoP – uczelnianego systemu gromadzenia danych od pracodawców, na temat poziomu dopasowania kompetencji absolwentów do rynku pracy.
8. Rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w kształceniu (zajęcia zdalne, multimedialne, Wortal Otwartej Wiedzy)
9. Wsparcie absolwentów poprzez nowatorskie działania Biura Karier w tym uruchomienie programu „PRO Absolwent/ka
10. Umożliwienie studentom niepełnosprawnym korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni poprzez stworzenie 8 stanowisk do pracy dostosowanych do ich potrzeb oraz dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia doradztwa i poradnictwa dla studentów niepełnosprawnych.

Adresaci projektu:

  • Studenci studiów I lub II stopnia na Wydziale Humanistycznym
  • Studenci studiów I stopnia na Wydziale Politologii
  • Studenci studiów II stopnia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
  • Uczestnicy szkoleń w ramach programu „PRO Absolwen/ka”
  • Uczestnicy szkoleń zdalnych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
  • Pracownicy Biura Karier

Aktualności »

Zawód rzecznik prasowy – zaproszenie na panel ekspercki

Biuro Projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” we współpracy z Wydziałem Politologii oraz Wydziałem Zamiejscowym UMCS w Puławach serdecznie...

 

Nabór do Telewizji Uniwersyteckiej UMCS

Chcesz spróbować swoich sił w Telewizji Uniwersyteckiej UMCS? Być studenckim reporterem, publicystą, prezenterem – albo operatorem kamery, realizatorem...

 
Absolutoria UMCS

Absolutoria UMCS

UMCS zaprasza studentów ostatnich roczników studiów do udziału w uroczystościach absolutoryjnych, które odbędą się na zakończenie roku akademickiego 2014/2015 Wyjątkowy...

 

Panel ekspercki z przedstawicielami Agencji Wywiadu

Biuro Projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” oraz Biuro Karier UMCS serdecznie zapraszają na spotkanie z przedstawicielami Agencji Wywiadu. Termin:...